Korte omschrijving

Deze verzekering dekt de inkomensderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid met betrekking tot het loon boven de maximale grens van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Verdere specificatie

Het maximale jaarloon in het kader van de WIA bedraagt in 2009 € 47.802. De inkomensbescherming krachtens de WIA is beperkt tot het loon onder deze loongrens. Het meerdere loon kan worden verzekerd bij een particuliere verzekeraar.

Doelgroep

Werknemers, die meer verdienen dan het maximumloon.

Premie

De premie wordt uitgedrukt in een percentage van het verzekerde bedrag of in een percentage van het verzekerde loon. De premie is onder meer afhankelijk van de leeftijd bij aanvang, de indexering, afgesproken eindleeftijd en het beroep. Bij arbeidsongeschiktheid van langere duur geldt doorgaans (pro rata) premievrijstelling. De premie is fiscaal aftrekbaar.

Bijzonderheden

Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering kan zowel op collectieve basis via de werkgever als op individuele basis worden gesloten. Voor het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt de beoordeling van het UWV gevolgd.

Vragen? Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie! Ik neem contact op met Fidiom.