Korte omschrijving

Deze verzekering geeft een periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal 65 jaar.

Verdere specificatie

De arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV genoemd, keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is. Doorgaans wordt maximaal 80 procent van het (gemiddelde) inkomen verzekerd. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt pro rata uitgekeerd volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. Gebruikelijk is een door de klant te bepalen wachttijd (een eigen risicoperiode, waarover geen uitkering wordt verstrekt), waarbij een langere wachttijd een premiekorting oplevert.

Doelgroep

Zelfstandig ondernemers en directeuren/grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op uitkeringen uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Premie

De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het verzekerde bedrag, de wachttijd, de indexatie van de uitkering, het arbeidsongeschiktheidscriterium, de leeftijd bij aanvang, de gekozen eindleeftijd (meestal 65 jaar) en het beroep. De premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bijzonderheden

Naar aanleiding van de afschaffing van de WAZ, heeft minister De Geus aan het Verbond van Verzekeraars gevraagd, om van 1 augustus tot 1 november 2004, voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen een vangnetverzekering aan te bieden. Sinds 1 november 2004 kan deze verzekering uitsluitend worden gesloten door startende ondernemers tot 3 maanden na start van de onderneming. De vangnetverzekering gaat uit van:

  1. een wachttijd van 2 jaar na de eerste ziektedag;
  2. een uitkering die uitsluitend wordt verleend voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid;
  3. indien arbeidsongeschiktheid in de eerste 5 jaar na afsluiting optreedt, is de dekking beperkt tot maximaal 5 jaar. Indien arbeidsongeschiktheid optreedt na 5 jaar, dan vindt dekking plaats tot 65 jaar;
  4. een verzekerd bedrag dat voor zowel de huidige WAZ-populatie als starters op jaarbasis maximaal € 11.500,- bedraagt;
  5. het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid;
  6. als moeilijk verzekerbaar worden beschouwd de zelfstandigen die geen polis met uitsluitingen of hoge premie kunnen/willen afsluiten.

Vragen? Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie! Ik neem contact op met Fidiom.