Korte omschrijving

Deze verzekering dekt schade aan het vaartuig zelf (casco), aan de inboedel aan boord van het vaartuig (meestal tot 15 of 20% van de op het casco verzekerde bedrag) en de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt. De cascodekking omvat alle schade door verlies van of beschadiging aan het verzekerde vaartuig als gevolg van een van buiten aankomend onheil of eigen gebrek (tenzij uitdrukkelijk uitgesloten). Uitgesloten blijven catastrofeachtige risico’s en grove schuld of opzet.

Verdere specificatie

Veelal zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals hulp- en bergloon, sleeploon, de kosten van opruiming van het wrak en de kosten van een vervangend vakantieverblijf indien het vaartuig door een gedekt evenement niet meer gebruikt kan worden. Een aantal polissen kent daarnaast nog een ongevallendekking voor de opvarenden. Het is vaak ook mogelijk om een eventuele volgboot of een boottrailer op de polis mee te verzekeren.

Doelgroep

Particuliere consumenten.

Premie

Is afhankelijk van het type schip, de bouwaard, de maximale snelheid, de waarde van het schip, de gekozen dekking en het verzekeringsgebied. De meeste verzekeraars hanteren de huidige nieuwwaarde als premiegrondslag. In bepaalde gevallen wordt een combinatie van de huidige nieuwwaarde en de dagwaarde als premiegrondslag gehanteerd. De premie voor een kajuitzeiljacht van hout met een nieuwwaarde van € 30.000  en een dagwaarde van € 20.000  ligt rond de € 150 voor de uitgebreide cascodekking en rond de € 110 voor de aansprakelijkheidsdekking.

Bijzonderheden

Het standaarddekkingsgebied omvat meestal de Benelux met Duitsland en kan tegen een premietoeslag worden uitgebreid tot het Groot Vierkant (grofweg Europa beperkt) of het Super Groot Vierkant (grofweg Europa uitgebreid). Er geldt meestal een eigen risico voor cascoschade van rond de € 91. Een vrijwillig hoger eigen risico levert een korting op de premie op. Daarnaast kennen veel pleziervaartuigpolissen, net als bij de autoverzekering, een no-claimregeling.

Vragen? Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie! Ik neem contact op met Fidiom.