Variabele rente

Bij deze rentevorm stelt de geldgever/bank iedere maand de rente opnieuw vast. Het betekent, dat uw maandlasten per maand kunnen schommelen. Deze “dagrente” is overigens vaak lager dan de “vaste” rente. En met de variabele rente kunt u dan ook aanzienlijk goedkoper uit zijn. Nadeel is echter wel dat de maandlasten constant onzeker zijn. Iedere wijziging kan immers voor lagere maandlasten zorgen, maar uiteraard ook voor hogere. De variabele rente is dan feitelijk ook uitsluitend geschikt wanneer een forse renteverhoging niet tot financiële problemen kan leiden.

Inlooprente

Veel banken kennen deze mogelijkheid. Tijdens de inlooprente, die doorgaans slechts een of twee jaar duurt, heeft u de mogelijkheid zelf het moment te kiezen waarop u over wilt stappen naar een langer rentecontract. Een goede mogelijkheid wanneer u verwacht dat de rente nog zal dalen. Om de kans te voorkomen dat u bij een onverwachte rentestijging te laat zou reageren, bieden sommige geldgevers de mogelijkheid uw wensen vooraf op te geven.

Vaste rentes

Bij een hypotheek bestaan de maandlasten grotendeels uit rente. Het betekent, dat het percentage rente dat wordt berekend een enorme invloed heeft. Wie zich geconfronteerd ziet met een rentestijging van 4 naar 5% zal merken dat de totale maandlasten zeer fors zullen veranderen. Begin jaren ’80 van de vorige eeuw raakten veel huisbezitters zelfs in grote moeilijkheden, doordat de marktrente de enorme hoogte van 12% had bereikt.

Om dat soort schommelingen te voorkomen bieden de geldgevers de mogelijkheid de rente ‘vast te zetten’. De hypotheekrente kan dan gedurende een vast overeengekomen periode niet wijzigen. Afhankelijk van de geldgever kan gekozen worden voor bijna iedere periode tussen 1 en 30 jaar vast.

Een goed argument hierbij is om de keuze af te laten hangen van de vraag of een rentestijging, en daarmee een lastenverzwaring, financieel problemen kan opleveren.

Middelrente

Een middelrente is een uitstekende mogelijkheid als u zekerheid op lange termijn zoekt. Het jaarlijks te betalen percentage wordt vastgesteld op basis van een gemiddelde rente. Dit gebeurt gedurende de gehele looptijd van de hypotheek. Ieder jaar wordt 10% of 20% van de hypotheek aangepast aan de nieuwe dagrente. Door deze systematiek worden grote renteschommelingen voorkomen, waardoor een hypotheek met middelrente voor een beduidend rustiger lastenverloop zorgt.

Bandbreedte

Een slimme combinatie van een variabele rente en meer zekerheid. Uw rente schommelt, net als bij een variabele rente, per maand. Bij iedere schommeling wordt echter de “bandbreedte” niet in rekening gebracht. De bandbreedte kan variëren tussen de 1% en de 3,5%.

Een voorbeeld

Zou uw rentecontract dus 4,5% zijn met een bandbreedte van 1%, dan verandert uw rente pas wanneer de rente voor vergelijkbare “nieuwe” leningen hoger zou zijn dan 5,5% of lager dan 3,5%. Wanneer de rente voor nieuwe leningen dus met meer dan 1% gaat afwijken. Vervolgens wordt aan u uitsluitend het verschil in rekening gebracht. Een rentestijging van 1,5% betekent in uw geval dus dat uw rente met slechts 0,5% stijgt.

Renteplafond

Indien u zo lang mogelijk wilt profiteren van een lage rentestand, is een variabele rente het meest aantrekkelijk. U loopt echter wel het risico dat de rente in de loop der tijd stijgt. En als die boven het niveau komt dat u maximaal had willen betalen, wordt uw voordeel omgebogen in een nadeel.  Bij een renteplafond bepaalt u zelf de hoogte van de rente die u maximaal wilt of kunt betalen gedurende een bepaalde periode. Stijgt de rente boven de door u vastgestelde limiet, dan wordt de rente automatisch voor u vastgezet. Uiteraard mag u van de hypotheekadviseur verwachten dat u bij het maken van de juiste keuze maximaal wordt begeleid.

Rentebedenktijd

Veel banken hebben de mogelijkheid uw rentecontract met 1 of 2 jaren te verlengen. In die periode kunt u zelf het moment bepalen waarop u een nieuw rentecontract in wilt laten gaan. In dergelijke gevallen wordt dus geen rentecontract gevraagd van (bijvoorbeeld) 10 jaar vast, maar 10 plus 2.

Keuze rentevaste periode

Hypotheekvormen verschillen, onder meer, in de methode van aflossen. Met het kiezen voor een bepaalde hypotheekvorm is dus exact bekend hoe de aflossing de komende 30 jaar zal verlopen.

Lang vast zetten dus?

Maar de maandlasten van een hypotheek bestaan naast de aflossing ook uit rente. Het is zelfs het grootste deel van de maandlast. Om u maximale zekerheid te geven kan ook de rente 30 jaar lang vastgelegd worden. Een rustgevende gedachte.

Of toch maar kort vast zetten?

Vrijwel altijd echter zal een geldgever u voor die zekerheid een hoger percentage in rekening brengen. Wat de maandlasten verzwaren. Het korter vastzetten van de rente kan dan ook vaak een aanzienlijke besparing van de maandlasten opleveren. De vraag is echter wel in hoeverre dit verantwoord is. Een kortere rentevaste periode betekent immers dat direct na afloop van die periode, het rentepercentage kan wijzigen. Omlaag. Maar ook omhoog. En een renteverhoging mag de financiële planning binnen het gezin niet in gevaar brengen.

Wat is wijsheid?

De oplossingen zijn eenvoudig:

  1. Wanneer een rente van 5% hoger u niet in de financiële problemen brengt, kunt u redelijk veilig kiezen voor een variabele rente.
  2. Bent u bereid op dit terrein enig risico te lopen, kies dan voor een geldgever die de mogelijkheid kent tussentijds een vaste rente te kiezen. Voor het geval dat…
  3. Wanneer u opgroeiende kinderen hebt, kies dan een rentevaste periode die voortduurt tot het moment dat de kinderen ‘uit huis zijn’.
  4. Wanneer de marktrente ‘laag’ is, is de kans op een rentedaling niet zo groot meer. Kies dan voor een vaste rente.
  5. Conclusie: neem geen al te grote risico’s ter wille van een lagere maandlast.

Vragen? Meer informatie?

Neem dan contact met ons op.