Korte omschrijving

Deze verzekering dekt de kosten van tandheelkundige hulp. Daaronder worden ook de kosten van periodieke controle begrepen, evenals instructie mondhygiëne en verwijdering tandsteen. Er zijn verzekeraars die deze kosten onbeperkt dekken, incl. gebitsregulatie (beugels), kronen en bruggen. Andere verzekeraars hanteren beperkingen, waarbij de vergoeding van een aantal kosten gemaximeerd is (bijv. Max. € 681 per jaar voor kronen of maximaal 3 kronen per 2 jaar).

Verdere specificatie

Ziektekostenverzekeringen (zowel de ziekenfondsverzekering als de meeste particuliere ziektekostenverzekeringen) dekken in de regel tandartskosten niet of slechts heel beperkt. Voor verzekerden onder de 18 jaar is de dekking vaak wat ruimer, maar zeker nog niet volledig te noemen. De tandartskostenverzekering geeft in beginsel wel een volledige dekking, ook al zijn er vele dekkingsvarianten. Ook dekkingen waarbij alle kosten tot bijv. 75 of 80% wordt vergoed komen voor. Een aantal verzekeraars biedt de tandartskostendekking facultatief aan binnen de ziektekostenverzekering, maar meestal wordt zij toch als een zelfstandig product gevoerd.

Doelgroep

Iedereen die een zo uitgebreid mogelijke dekking wenst voor tandheelkundige hulp. De noodzaak om een dergelijke verzekering af te sluiten is uiteraard voor personen vanaf 18 jaar het grootste, omdat zowel het ziekenfonds als de particuliere ziektekostenverzekering voor deze groep mensen een zeer beperkte tandheelkundige dekking biedt.

Premie

De premie is afhankelijk van de gekozen vergoedingsregeling en de leeftijd van de verzekerde. Indicatief komt de premie uit op enkele honderden guldens per volwassene per jaar.

Bijzonderheden

Bij het aangaan van de verzekering verlangt de verzekeraar dat een saneringskaart wordt overgelegd, waaruit blijkt dat het gebit bij het aangaan van de verzekering in goede staat is. Uitgesloten van dekking zijn de kosten die verband houden met, of voortvloeien uit catastrofeachtige gebeurtenissen (o.a. gewapend conflict, binnenlandse onlusten en atoomkernreacties).

Vragen? Meer informatie?

Ja, ik wil graag meer informatie! Ik neem contact op met Fidiom.