Vanaf 1 september 2002 geldt voor de verwerking van uw persoonsgegevens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Financiële instellingen, waaronder banken en verzekeraars, hebben een Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe zij met de verwerking van persoonsgegevens zullen omgaan. De gedragscode is voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens, toezichthouder op de nakoming van de WBP . Deze heeft op 27 januari 2003 verklaard dat de hiervoor genoemde gedragscode een juiste uitwerking vormt van de WBP en andere wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens. FIDIOM hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens deze gedragscode.

Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekerings- en bancaire overeenkomsten en/of andere financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. We zorgen ervoor dat voor elke verwerking, of het nu gaat om de uitvoering van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Voorts zij vermeldt dat uw gegevens als basis kunnen dienen voor onderzoek dat wij doen naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan dus niet meer tot een individuele persoon herleidbaar.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons schriftelijk een overzicht vragen van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wij zullen u dan binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een schriftelijk overzicht van de persoonsgegevens en informatie betreffende de verwerking doen toekomen. Indien door ons geen persoonsgegevens van u worden verwerkt, laten wij u dit eveneens binnen vier weken weten. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Indien u bovenstaand overzicht hebt ontvangen en blijkt dat deze persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met de gedragscode, kunt u schriftelijk om aanpassing, respectievelijk wijziging of verwijdering van de betreffende gegevens verzoeken. Wij zullen u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, schriftelijk laten weten of dan wel in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan. Indien wij niet of niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen zullen wij de reden hiervan geven.

Indien tot aanpassing, wijziging of verwijdering van de gegevens wordt overgegaan, worden eventueel in rekening gebrachte kosten gerestitueerd.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen.

Uw verzoeken en verzet dient u, afhankelijk van het geval, te sturen naar het adres bij onze contactgegevens