Korte omschrijving

De rechtsbijstandverzekering bedrijven biedt het bedrijf, het MKB, de ondernemer, de zelfstandige en ZZP´ers bijstand bij juridische problemen, met inbegrip van juridisch advies en vergoeding van advocaten- en proceskosten (onbeperkt). De meeste rechtbijstand verzekeringen bieden een algemene dekking die kan worden uitgebreid met specifieke aanvullende dekkingsrubrieken. Zo kan een rechtsbijstandverzekering / polis op maat worden gemaakt. In de praktijk geldt de dekking voor problemen op het gebied van:

  1. administratief recht en sociaalverzekeringsrecht (bijv. problemen met bouw- en hinderwetvergunningen, bestemmingsplannen e.d. en bijstand in beroepsprocedures);
  2. arbeidsrecht ambtenarenrecht (arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers, bijv. loon- en ontslagkwesties);
  3. overeenkomsten-/contractrecht (overeenkomsten die door de ondernemer als koper, opdrachtgever of afnemer van diensten is gesloten; ook geschillen over verwerving, onderhoud, reparatie of verbouwing van bedrijfspanden bestemt voor eigen gebruik, vallen hier onder);
  4. strafrecht en verhaalsrecht (juridische hulp bij strafrechtelijke vervolging voor een niet-opzettelijk bega(a)n(e) overtreding of misdrijf en bijstand om geleden schade op een derde te verhalen);
  5. burenrecht en erfdienstbaarheden (met betrekking tot de bedrijfspanden en de daarbij behorende grond);

Op hiervoor niet genoemde rechtsterreinen kan vaak wel advies bij de verzekeraar worden ingewonnen. De dekking voor contractsrechtsbijstand (overeenkomstenrecht) kent veelal beperkingen, vooral voor problemen met afnemers van goederen en diensten.

Specificatie

De rechtbijstand bedrijven geldt alleen voor de in de polis omschreven verzekerde activiteiten. Rechtsbijstand met betrekking tot motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen is meestal niet standaard in de dekking opgenomen, beperkt verzekerd of aanvullend te verzekeren. Faillissement, fiscaalrechtelijke conflicten en geschillen over vermogensbeheer en incassovorderingen zijn veelal uitgesloten op de rechtsbijstandverzekering bedrijven. De rechtsbijstandverzekering kent een wachttijd (meestal van drie maanden). Lopende zaken of juridische geschillen die in de lucht hangen, vallen daarmee buiten de dekking. De wachttijd geldt niet voor het verhalen van schade en voor overeenkomsten die zijn gesloten na het aangaan van de rechtsbijstandsverzekering. Verzekerde bedrijven zijn in beginsel vrij in hun keuze van advocaat.

Doelgroep

Kandidaten voor een bedrijfsrechtsbijstandverzekering zijn het MKB (midden- en kleinbedrijf), medici, paramedici, agrariërs, gemeentes, verenigingen (van eigenaren) en stichtingen. Zeer grote bedrijven hebben meestal minder behoefte aan een bedrijfsrechtbijstandverzekering, omdat zij een eigen juridische afdeling of regelmatige contacten hebben met een advocatenkantoor.

Premie

De premie wordt opgebouwd aan de hand van een aantal kerngegevens van het bedrijf, zoals de omzet en het aantal werknemers. Daarnaast zijn de bedrijfstak, de kwaliteit van het bedrijf en de mee te verzekeren extra dekkingen van invloed op de premie.

Bijzonderheden

Specifieke rechtsbijstand dekkingen worden op afzonderlijke polissen gesloten, maar ook in combinatie met elkaar op een rechtsbijstandverzekering. Zo zijn er de bedrijfs-/gezinscombinatie, de bedrijfs-/motorrijtuigcombinatie en andere combinaties mogelijk. De bedrijfs-/gezinscombinatie wordt vooral gesloten door het mkb, kleine bedrijven en beoefenaren van vrije beroepen. Daarnaast is er een speciale bedrijfs-/gezinscombinatie van de rechtsbijstandverzekering voor agrariërs, medische beroepen en voor eigenaren van binnenvaartschepen.

Interesse?

Ja, ik ben geïnteresseerd in een rechtsbijstandsverzekering! Ik neem contact op met Fidiom