Wat is MBI?

Management Buy In, kortweg ook wel MBI genoemd, is een onderwerp waarover veel misverstanden, zowel bij kopers als bij verkopers, bestaan. Allereerst betekent Management Buy In niets anders dan, het zich inkopen in het eigendom en bestuur van een onderneming.  MBI is dus geen nieuw fenomeen, maar slechts één van de vele Engelstalige begrippen, die vanuit de Verenigde Staten over de Atlantische Oceaan zijn gewaaid. MBI is meestal een gefaseerd proces, waarbij de huidige eigenaar geleidelijk aan terugtreedt om plaats te maken voor zijn opvolger, iemand van buiten de organisatie, die door middel van een MBI transactie de leiding en het eigendom in het bedrijf heeft verworven.

Omdat carrières in steeds mindere mate in dezelfde lijn doorlopen is er een groeiende belangstelling voor Management Buy In transacties te constateren bij managers, die hun verdere promotiekansen geblokkeerd zien en op termijn het zelfstandige ondernemerschap ambiëren. Voor sommigen is een concrete carrièrebreuk de directe aanleiding daarvoor. Hun belangstelling gaat daarbij primair uit naar familiebedrijven, waar het niet mogelijk blijkt om in eigen kring in de opvolging van de eigenaar te voorzien. Velen met een MBI wens zien in hun enthousiasme meestal de alternatieve mogelijkheden van de eigenaren van dergelijke bedrijven over het hoofd. Zo zal bijvoorbeeld verkoop aan een strategische partner meestal aanzienlijk meer opbrengen dan een MBI transactie. Het aanbod van MBI mogelijkheden zal dus altijd beperkter zijn dan het aantal ondernemingen, dat in algemene zin voor overname beschikbaar komt.

Redenen voor overdragen

Voor eigenaren van bedrijven, die geïnteresseerd zijn om hun onderneming over te dragen door middel van een MBI transactie, gelden meestal de volgende overwegingen:

 1. Er is geen opvolger in eigen kring beschikbaar;
 2. De eigenaar wil het bedrijf na zijn vertrek zelfstandig laten voortbestaan, waardoor strategische kopers als minder gewenst kunnen worden ervaren;
 3. De eigenaar is bereid het risico van een gefaseerde uitkoop aan te gaan, en zal daarom uiterst kritisch en voorzichtig zijn ten opzichte van eventuele MBI kandidaten. Deze zullen naar zijn oordeel bekwaam en betrouwbaar moeten zijn en bovendien hem of haar als persoon moeten aanspreken.

Om zich als een kansrijke MBI kandidaat te kwalicificeren zal hij of zij aan een aantal belangrijke criteria moeten voldoen, zoals:

 1. Alle functionele kwalificaties te bezitten om de eigenaar te zijner tijd op te volgen;
 2. Over een echte ondernemersmentaliteit beschikken;
 3. Voldoende aanpassingsvermogen en geduld hebben om de huidige eigenaar gedurende de overgangsfase in zijn of haar waarde te laten;
 4. Als persoon aan het beeld van de “ideale schoonzoon of schoondochter” voldoen;
 5. Over voldoende eigen of “bevriende” liquide middelen beschikken om de overname, al dan niet in tranches, te kunnen financieren.

Stappenplan

Om een Management Buy In transactie met succes te realiseren is een gefaseerde aanpak nodig, die bestaat uit een aantal achtereenvolgens te nemen stappen, te weten:

 1. Haalbaarheidsonderzoek;
 2. Bepaling van zoekcriteria en strategie;
 3. Het zoeken van bedrijven, die aan de criteria voldoen;
 4. Onderhandelen met de eigenaren van geschikte bedrijven over een overnamemodus;
 5. Controleren of behaalde overeenstemming binnen de strategie en financiële mogelijkheden past;
 6. Opstellen van een intentieverklaring;
 7. Samenstellen van een businessplan, toegespitst op de gevonden onderneming, dat als basis voor de verwerving van eventueel aanvullend ondernemingskapitaal en bancaire financiering kan dienen.
 8. Uitvoeren van een “due-diligence” onderzoek.
 9. Opstellen van en wederzijds instemmen met de Management-Buy-In overeenkomst en bijkomende overeenkomsten.
 10. Ondertekenen van de overeenkomsten en in werking laten treden.

Het slagen van een transactie is primair afhankelijk van het bij elkaar brengen van de juiste partijen. Wanneer deze met de goede instelling aan tafel komen, dan kunnen onderhandelingen weliswaar soms moeizaam verlopen, maar zal dit uiteindelijk uitmonden in een prima zaak voor alle partijen. Juist daarom zal aan het zoeken en selecteren van de juiste marktpartijen veel zorg en aandacht moeten worden besteed.

Geïnteresseerd?

In een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek verneemt u alle “ins” en “outs”. Neem contact op om een afspraak te maken.