Algemeen

Door het verkrijgen van toegang tot deze website evenals het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u (de gebruiker) kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

[bgmp-map]

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de site evenals voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de site, waaronder berekende waardes, geen rechten ontlenen.

Algemeen wordt de gebruiker erop gewezen dat de waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming, gewijzigd worden. In deze website is informatie opgenomen over producten of daaraan gekoppelde diensten op het gebied van bankieren, verzekeren, effecten of vermogensbeheer. Echter de informatie op deze website dient in generlei opzicht te worden gezien als een aanbod tot aan-/verkoop van effecten, als beleggingsadvies noch als financiële dienst.

Gelinkte internetsites

Aan de gebruiker wordt verteld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door FIDIOM wordt onderzocht of geanalyseerd. FIDIOM draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetsites die gelinkt zijn aan deze site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; FIDIOM aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. FIDIOM behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze site, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij FIDIOM of zijn licentiegevers.

Geen aansprakelijkheid

FIDIOM spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan echter geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. FIDIOM kan evenmin, hoewel men er naar zal streven om deze site permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de site.

Het is belangrijk de gebruiker erop te wijzen dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. FIDIOM wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site en/of websites van FIDIOM, ongeacht of men zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Informatie

FIDIOM
Postbus 170
3960 BD Wijk bij Duurstede
Tel: 0343 42 07 72
Fax: 0343 41 49 08
FIDIOM staat geregistreerd in Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 30222502
Wijk bij Duurstede, juni 2007